Проекти

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001  "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

Научи повече
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Ще бъде свормирана една група с учениците от I и II клас с ръководител Елена Маринова с име "Дигитално училище".

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече