Проекти

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001  "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ