Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Специфичните цели на проекта са насочени към:

* усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
* намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
* модернизиране на методите и средствата за обучение;
повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
* насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
* осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.